Increasing the Level of Customers Service at Service Centres as a Factor of Mobile Operators Competitive Position Strengthening

2017;
: 33-40
1
Lviv Politechnic National University
2
Lviv Politechnic National University

It has been established that despite the global trends, in Ukraine, the number of subscribers to services of mobile operators reduced. In order to strengthen the competitive position of mobile operators it is proposed to increase the level of the services provided in customer service centers, based on the evaluation of their current level. The research  proved that special attention should be given firstly to the reduction of the waiting time of customers, to the increase of the speed of service provision as well as professionalism of the employees,  providing consultation services.

 

1. Yurij, Yu. M. (2010). Rol' ta znachennia sfery posluh v ekonomitsi derzhavy [The role and importance of the service sector in the economy]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/Economics/ 75523.doc.htm [in Ukrainian]. 2. Chukhraj, N.I. (2006). Lohistychne obsluhovuvannia [Logistics service]. Lviv: NU "Lvivska politekhnika" [in Ukrainian]. 3. Lahuta, Ya.M. & Koval'chuk, O.A. (2015). Improving the customer service company. Visnyk ZhDTU "Ekonomichni nauky". [Bulletin ZSTU "Economics"], 4(74), 130-138 [in Ukrainian]. 5. Kozlovs'kyj, Ye.V. (2014). Kul'tura obsluhovuvannia ta zakhyst prav spozhyvachiv u sferi turyzmu [Culture of service and consumer protection in the tourism sector]. Pytannia kul'turolohii: Zbirnyk naukovykh prats' Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. [Issues of Cultural Studies: Proceedings of the Kyiv National University of Culture and Arts], 30. Retrieved from http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/111.pdf [in Ukrainian]. 6. Biloshapka, V.S. & Korchan, A.V. (2013). Bazovi osnovy protsesu rozrobky i vprovadzhennia standartiv iakosti obsluhovuvannia kliientiv banku [The basic foundations of developing and implementing quality standards for customer service bank]. Stratehiia rozvytku Ukrainy. Ekonomika, sotsiolohiia, pravo. [Strategy of Ukraine. Economics, sociology, law], 2. Retrieved from jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/download/6217/6936 [in Ukrainian]. 7. Kubiv, S.I., Krykavskyj, Ye.V. & Kosar, N.S. (2006). Marketynhova kontseptsiia formuvannia pryvablyvosti komertsijnoho banku [Marketing concept formation attractiveness of commercial banks]. Lviv: NU "Lvivska politekhnika" [in Ukrainian]. 8. Yaremenko, S.S. (2015). Researching of the competitiveness of mobile communications. Yevropejs'kyj vektor ekonomichnoho rozvytku [The European vector of economic development], 1(18), 227-235 [in Ukrainian]. 9. Hranaturov, V.M., Lytovchenko, I.V. & Korablinova, I.A. (2013). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu operatora telekomunikatsij [Management of competitive telecommunications operator]. Kyiv: Kafedra [in Ukrainian]. 10. Priamukhina, N.V. (2013). Place of communications services in the financial market of Ukraine. Innovatsijna ekonomika.. [Innovative Economy], 2 (40), 204-209 [in Ukrainian]. 11. Mamchyn, R.O., Isakovych, I.I. & Markhevka, I.I. (2012). Features of the development of the mobile market in Ukraine. IX Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu". [Abstracts of Papers: Ninth International Scientific Conference "Marketing and logistics management system"]. (pp. 267-269). Lviv: NU "Lvivska politekhnika" [in Ukrainian]. 12. Yak zv'iazok 5G zminyt' svit [How do connection 5G will change the world]. internetua.com. Retrieved from http://internetua.com/yak-zv-yazok-5G-zm-nit-sv-t [in Ukrainian]. 13. V Ukraini do 2020 roku z'iavyt'sia mobil'nyj zv'iazok 5G [Mobile communication 5G will be in Ukraine in 2020]. ipress.ua. Retrieved from http://ipress.ua/news/ v_ukraini_menshe_anizh_za_try_roky_zyavytsya_5g_190677.html [in Ukrainian]. 14. Evolution of Mobile Communication from 1(G) to 4G, 5G, 6G, 7G … linkedin.com. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/evolution-mobile-communication-from-1g-4g.... Shyrokosmuhovi systemy bezdrotovoho dostupu: vid tekhniky do ekonomiky [Broadband wireless access systems from engineering to economics]. portaltele.com.ua. Retrieved from http://portaltele.com.ua/news/technology/shirokosmugovi-sistemi-bezdroto... [in Ukrainian]. 17. Kil'kist' abonentiv mobil'noho zv'iazku rizko zmenshylasia [The number of mobile subscribers has decreased dramatically]. visnyk.lutsk.ua. Retrieved from http://visnyk.lutsk.ua/news/ ukraine/24184 [in Ukrainian]. 18. Ukrayntsy postepenno otkazyvaiutsia ot lyshnykh SIM-kart [Gradually ukrainians refuse from extra SIM-cards]. tc.ua. Retrieved from http://www.tc.ua/news/ukraintsyi-postepenno-otkazyivayutsya-ot-lishnih-s... [in Ukrainian]. 19. Informatsijne suspil'stvo [Information society]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]. 20. Illiashenko, S.M. (2005). Marketynhova tovarna polityka [Marketing product policy]. Sumy: VTD Universytets'ka knyha [in Ukrainian]. 21. Holubkov, E.P. (2000). Marketynhovye yssledovanyia: teoryia, metodolohyia y praktyka [Market Research: theory, methodology, practice]. Moscow: "Fynpress" [in Russian]. 22. Krykavskyj, Ye.V., Kosar, N.S., Mnykh, O.B. & Soroka, O.A. (2004). Marketynhovi doslidzhennia [Market Research]. Lviv: NU "Lvivska politekhnika", "Intelekt-Zakhid" [in Ukrainian].