Information and Protection Policy in the Context of Consumer Advocacy Solutions in the Polish Life Insurance Market

2018;
: 9-14
1
Rzeszow University of Technology

The article deals with the issues related to the Polish life insurance market in the context of applied information and protection policy solutions. The role of applying a new approach to protect consumer rights in the insurance market is highlighted. The importance of setting new regulatory standards and practices on the part of supervisory authorities has been emphasized in order to increase the transparency of products and the application of certain solutions or the prohibition or limitation of the sales of certain insurance. On the basis of data from the security institutions, the main problems of the Polish life insurance market from the perspective of consumers have been presented and the practices necessary to protect clients are identified.

1. Adrych-Brzezińska I., Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2015 no. 2, p. 20-21.
2. Cichorska J.,, Misseling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii, Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection", No. 24 (2/2017).
3. Frączek B., Deficyt transparentności informacji dotyczącej produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych jako zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta na rynku usług finansowych, "Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection", No. 24 (2/2017).
4. Helleiner W., A Bretton Woods Moment? The 2007-2008 crisis and the future of global finance, "International Affairs", vol. 86, iss. 3 (May 2010).
https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2010.00901.x
5. Kawiński M., Ochrona konsumenta w agendzie Europejskiego Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Kierunki zmian [in:] Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, pod red. J. Monkiewicza i M. Orlickiego, Wyd. Poltext, Warszawa 2015.
6. Lowry J., Whither the duty of good faith in UK insurance contracts, Connecticut Insurance Law Journal 2009, vol. 16.1.
7. Łańcucki J., Interwencja produktowa jako instrument ochrony konsumentów w sektorze ubezpieczeń, [in:] Ubezpieczenia we współczesnym świecie. Problemy i tendencje pod red. I. Kwiecień, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2017, pp. 128-136.
8. Malinowska K., Transparentność w umowie ubezpieczenia – przemiana zasady najwyższego zaufania w prawo do informacji [w:] Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, ed. B. Gnela, M. Szaraniec, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
9. Monkiewicz J.,Monkiewicz M., Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. Nowe koncepcje i rozwiązania, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", Zeszyt 18 (1/2015).
10. Szaraniec M., Ochronne reżimy adresata informacji jako słabszej strony stosunku ubezpieczenia, [in:] Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, red. B. Gnela, M. Szaraniec, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
11. Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance business (Journal of Laws 2016, item 1844).
12. Wytyczne dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, stanowiące załącznik do uchwały Nr 184/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. KNF poz. 13). (Insurance distribution guidelines annexed to Resolution No. 184/2014 of the Polish Financial Supervision Authority dated 24 June 2014 (Official Journal of the Polish Financial Supervision Authority, item 13).