Analysis of the Enterprise Operating Expenses and Ways of Improvement of Their Accounting

2021;
: pp. 43 - 58
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Maria Curie-Sklodowska University, Poland

Activities of industrial enterprises are associated with continuous consumption of certain types of resources, so expense accounting plays a crucial role in determining the enterprise efficiency. Accounting procedures occupy a key place in information support system of any enterprise, since the original information on the enterprise activities in the form of financial statements and internal documentation (source documents, journals and ledgers) is essential in order to meet the needs of internal and external users. It is particularly important to account for operating expenses, which forms information about the use of materials, labor and other resources involved in the production process. Properly organized accounting and analytical information on operating expense ensures fair and accurate assessment of the enterprise production process and provide effective management decision-making. The purpose of the scientific paper is to analyze operating expenses, organization and methodology of the accounting process at the enterprise and to develop practical recommendations for improving the accounting for operating activity.This goal necessitates the solution of the following tasks: determine the nature and classification of operating expenses; analyze the dynamics and structure of operating expenses; develop the suggestions concerning the improvement of registration-analytical information of operating expenses. The used research methods and general characteristics of paper. The authors applied the method of literature review to justify the relevance of the chosen research topic. On the basis of the comparative method the main economic indicators of activity, in particular dynamics and structure of operating expenses according economic elements and according items of calculation were defined. On the basis of system analysis and synthesis, proposals on the composition of items of production costing and on the introduction of classification of expenses by groups in terms of relevant items of general production expenses, administrative, marketing expenses and other operating expenses were formed.

 1. Deriy V.A. (2010). Normatyvno-pravove zabezpechennya obliku i kontrolyu vytrat ta dokhodiv pidpryyemstv [Normative-legal provision of accounting and control of expenses and revenues of enterprises]. Zhytomyr: ZhDTU. International Collection of Scientific Works. Series: Accounting, control and analysis. Vol 2 (17), 77–83. [in Ukrainian].
 2. Didorenko T.V. (2015) Sutnistʹ vytrat yak ob’yekta bukhhaltersʹkoho obliku [The essence of expenses as an object of accounting] Young scientist № 1 (1), 78–81. [in Ukrainian].
 3. Ovcharuk, V. V. (2018). Systemy administruvannia v upravlinni pidpryiemstvamy: pobudova ta zastosuvannia z urakhuvanniam yevrointehratsiinykh protsesiv [Administration systems in enterprise management: construction and application taking into account European integration processes]. Lviv: Halytska vydavnycha spilka, 276 [in Ukrainian].
 4. Kostyrko, R. O. (2010). Kontrol i analiz v systemi upravlinnia ekonomichnym potentsialom hospodariuiuchoho sub’iekta: metodolohiia ta orhanizatsiia [Control and analysis in the economic potential management system of an economic entity: methodology and organization.]. Luhansk: Skhidnoukrainskyi universytet im. V. Dalia [in Ukrainian].
 5. Milash I.V. (2015) Stratehichne upravlinnya vytratamy pidpryyemstv rozdribnoyi torhivli [Strategic cost management of retail enterprises] Monograph. Kharkiv: Kharkiv State University of Food and Trade. 284 p. [in Ukrainian].
 6. Denisyuk O.M. (2015) Analiz operatsiynykh vytrat mashynobudivnykh pidpryyemstv na prykladi Vinnytsʹkoyi oblasti [Analysis of operating expenses of machine-building enterprises on the example of Vinnytsia region ] Agrosvit №22, 44. [in Ukrainian].
 7. Pavelko O.V. (2012) Dokhody i vytraty osnovnoyi diyalʹnosti budivelʹnykh pidpryyemstv u systemi obliku ta kontrolyu: monohrafiya. [Income and expenses of the main activity of construction companies in the system of accounting and control] Monograph. Rivne, 236 p. [in Ukrainian].
 8. Hnylytska, L. (2014). Vidobrazhennia vytrat, pov’iazanykh z diialnistiu iz zabezpechennia bezpeky pidpryiemstva v systemi bukhhalterskoho obliku ta vidkrytoi zvitnosti [Display costs related to enterprise security activities in accounting and open reporting]. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 4, 39–46 [in Ukrainian]
 9. Shatalkin, I. A. (2014) Problemyi izmereniya transaktsionnyih izderjeki sposobyi ih preodoleniya [Problems of transaction costs’ measurement] Scientists notes of Petrozavsk State University. 1, 108–110. [in Russian]
 10. Tyvonchuk O.I. (2016) Tendencje rozwoju wspolczesnej rachunkowosci finansowej i zarzadczej [Tendencies of development of modern financial and management accounting]. Monograph. OI Tyvonchuk, HP Mudrynets, OV Ryabkova, Yu. M. Simchich, ZM Skibinskaya, TS Udalova, OI Grytsay, MO Kmet, T. T. Hryniv, IO Ivanyshyn, M. Ya. Yastrubsky, M. I. Yukhman, R. L. Khomyak, S. Ya. Chudiyovych, R. Y. Zheliznyak, Yu. O. Gandziuk, O. I. Poznyakova, Yu. A. Kosovska. Lublin, Poland: Wydzial Ekonomiczny UMCS282 p. [in Ukrainian]
 11. Oleksiv, I. (2014). Theoretical and practical approaches to identification of stakeholder interests of the company. Lviv: Economics, Entrepreneurship, Management. Lviv Polytechnic National University. 1 (1), 31–35
 12. Bratsenyuk Maria (2019) Oblik ta finansy: suchasni vektory rozvytku [Accounting and finance: modern vectors of development]. Monograph. Bratsenyuk Maria, MV Olshanska, OI Vasylyshyn, OI Grytsay, MM Pankiv, LM Pylypenko, SR Kholodnytska, Z. Skybinska, S. Vovkiv, Smigur Vitaliy, NM Voskalo, Ya. V. Mezhyrytska, TI Voskresenska, TM Ivasyuk, IY Yaremko, VA Guzandrova, AI Yasinska, KV Martyniuk. Lublin, Poland: Wydzial Ekonomiczny UMCS. 107 p. [in Ukrainian]
 13. Vytraty [Costs]. (1999, December 14). Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku N16. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy [National accounting principles (standard) (NAP(S)) Order of the Ministry of Finance of Ukraine ] No 860/4153. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 [in Ukrainian]
 14. Babich I., Sheludchenkova A., Borkovska V., Tsegelnik N., Grytsay O. (2020) Accounting and analysis of equipment overhaul costs. Estudios de Economia Aplicada. Vol. 38, No. 4, 1–9. https://doi.org/10.25115/eea.v38i4.4047
 15. Liashenko, O. M. (2015). Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [The conceptualization of economically secure enterprise management]. Retrieved from http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/lyashenko_1_druk-43fc7.pdf [in Ukrainian].
 16. Pogorelov, Y. S. & Bulcot H. V. (2014). Pryntsypy ta skladovi kontroliu yak elementu systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Principles and components of control as an element in an enterprise economic security system]. Khmelnitsky: Accounting and analytical support for formation of enterprise economic security costs and their Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 3, 39–41. [in Ukrainian].
 17. Grytsay O., Havran M. (2020) Accounting and analytical s upport for formation of enterprise economic security expenses and their controlling process. Economics, Entrepreneurship, Management. Vol. 7, No. 1, 75–83. https://doi.org/10.23939/eem2020.01.075
 18. Qi, Z., Shi, Z., Li, F., Zhang, H., Liu, H. & Feng J. (2016). Development and application of the security stability control management system. Power System Protection and Control. 44 (1), 122–127.
 19. Grytsay O.I., Kmet M.O. (2018) Formuvannya informatsiynoyi bazy pro vytraty na marketynh v strukturi pokaznykiv zvitnosti pidpryyemstva [Formation of information base on marketing expenses in the structure of enterprise reporting indicators]. Bulletin of the National University of Water Management and Environmental Sciences. Economic sciences. Vol. 4 (80), 180–193 [in Ukrainian].