Concurrent Sorption of Copper and Chromium Cations by Natural Zeolite

EP.
2017;
: pp. 33-36
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Ecological Agricultural University College of Lviv

The aim of this work was to study the process of adsorption of Copper and Chromium cations by natural zeolites in static conditions. The change of the chemical composition of the surface of the zeolite as a result of sorption of heavy metals was investigated. The influence of the type of the ions and pH selectivity in absorption of heavy metals removal by zeolite was analysed. The reasons for the selective extraction of Copper from two-component solution were explained.

[1] Arkhipova H. I. Mudrak O., Zavertana D. V.: Visnyk NAU., 2010, 1.

[2] Gomonay V., Golub N., Gomonay P.: Book of Proceedings of the International Regional Seminar “Environment Protection: Modern Studies in Ecology and Microbiology”, 1997, 2.

[3] Galarneau A., Renzo F. Di, Fajula F., Vedrine J. – Elsevier Science, Surface Science and Catalysis. – 2001. – 443 r.

[4] Kuliyeva, T. Z., Lebedeva N. N., Orbuh V. I., Sultanov Ch. A.: Fizika., 2009, 3.

[5] Sydorchuk O. V., Gumnitsky Ya. M.: Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttyediyal'nosti., 2013, 7.

[6] Sabadash V., Hyvlyud A., Gumnitsky Ya.: Chem. Chem. Technol., 2016, 2.

[7] Mylyanyk O. V., Shkvirko O. M., Gumnitsky Ya. M.: Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Seriya “Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya”, 2016, 841.

[8] Lur'e Yu.Yu.: Spravochnyk po analytycheskoy khymyy. Moskva., 1989.

[9] Petrukhyn O. M.: Praktykum po fyzyko-khymycheskym metodam analyza. Khymyya, Moskva, 1987.

[10] Spravochnіk khymyka. 1971, 2.