DEVELOPMENT OF SUPERPHOSPHATE BASED SHELLS FOR THE PRODUCTION OF CAPSULATED ENVIRONMENTALLY SAFE FERTILIZERS

EP.
2018;
: pp.236-240
1
Sumy State University
2
Scientific-Research Institute of Mineral Fertilizers and Pigments of Sumy State University
3
Scientific-Research Institute of Mineral Fertilizers and Pigments of Sumy State University

The perspectivity of attracting ammoniated superphosphate based on phosphorites with content of P2O5 is not less than 19 % as the main phosphate shell component for the encapsulation of urea have been substantiated. The peculiarities of the kinetics of phosphorus decomposition with the formation of ammoniated superphosphate have been established. Examples of its use as a phosphate shell are given. The ecological feasibility of using it as a phosphate shell is shown. 

[1]     Vakal S. V., Astrelin I. M., Trofymenko M. O., Zolotarov O. Ye.: Suchasnyi stan fosfatno-tukovoi promyslovosti Ukrainy, Sumy, Sobor, 2005, 80 p. (in Ukrainian)

[2]     Vakal S. V., Vakal V. S.: Fosforovmisni mineralni dobryva. Vitchyzniana fosfatna syrovyna dlia yikh vyrobnytstva, Khimichna promyslovist Ukrainy, 2013, No. 1, P. 36-39. (in Ukrainian)

[3]     Brahin Ju. M.: Zernysti fosforytyUkrainy, VPP “Tavriia”, Simferopol, 2000, 73 p. (in Ukrainian)

[4]     Toshynskyi V. Y., Vakal S. V., Karpovych E. A., Vakal V. S.: Povyishenie agroeffektivnosti karbamida putYom ego poverhnostnogo modifitsirovaniya fosfat-glaukonitovyim kontsentratom, Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Ekolohichna bezpeka: problemy i shliakhy vyrishennia” : zbirnyk naukovykh statei, Alushta, 2011, Tom II, P. 281-284. (in Russian)

[5]     Vakal S. V. Naukovo-teoretychni osnovy stvorennia novykh ekolohichno bezpechnykh tekhnolohichnykh protsesiv vyrobnytstv fosforovmisnykh dobryv : absrtact … d-r of tekhn. science, spec.: 21.06.01 – environmental safety, SumDU, Sumy, 2018, 38 p. (in Ukrainian)

[6]     Tsapko Yu. L.: Resursozberezhuvalne okulturiuvannia kyslykh gruntiv yak chynnyk yikh efektyvnoho funktsionuvannia, abstract … d-r. bioloh. scince: spec. 03.00.18 “soil science”, Chernivtsi, 2011, 37 p. (in Ukrainian)

[7]     Hurets L. L., Vakal V. S., Capko Ju. L., Vakal S. V.: Otsenka ekologicheskogo effekta pri primenenii kapsulirovannyih azotnyih udobreniy, Ekolohichna bezpeka, 2018, No. 1/2018 (25), P. 61-68. (in Russian)

[8]     Kuleshov N. N.: Problemnyie voprosyi sovremennoy agrohimii, Sovremennoe sostoyanie pochvennogo pokrova Ukrainyi i puti obespecheniya ego ustoychivogo razvitiya v nachale 21-go veka, Abstr., International scientific and practical conf. the 50th anniversary of the establishment of the Institute of Soil Science and Agrochemistry. A. N. Sokolovsky, Kharkov, 2006, P. 15-18. (in Russian)