THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS ENCAPSULATED WITH POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

EP.
2020;
: pp.95-101
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University
7
Lviv State University of Life Safety

The environmental impact of residual mineral fertilizers not utilized by plants is analyzed. It is shown that this negative effect extends to all elements of the environment: soil, atmosphere, hydrosphere. The perspective of the application of encapsulated mineral fertilizers that allow prolonged release of plant nutrients is outlined. The appliccation of modified polyethylene terephthalate (PETF) as a capsule-forming material for encapsulated mineral fertilizers is proposed. PET modification and fertilizer encapsulation technologies have been tested. The dynamics of the release of nutrients from fertilizers encapsulated by PET has been studied. The kinetics of watercress salad growth with the use of granular and encapsulated fertilizers has been investigated.

[1] Baliuk S. and Lisovyi M.: Kontseptsiia ahrokhim. zabezpech. zemlerobstva Ukrainy na period do 2015 r. Miskdruk, Kharkiv 2009. 

[2] Bulyhin S.: Agroecological j., 2015, 1, 36.

[3] Javorov V.M.: Ahrochimija. Pytannja, vidpovidi, testovi zavdan. FOP Sysyn O.V., Kamianets Podilskyi 2012.

[4] Jarchow M., Liebman M.: GCB Bioenergy, 2013, 5, 281. https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2012.01186.x

https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2012.01186.x

[5] Hrekov V., Datsko N., Poshediv N., Datsko M.: Okhorona rodiuchosti gruntiv, 2008, 4, 46.

[6] Miliutenko T., Demydov O., Sherstoboieva O.: Agroecological j., 2014, 1, 60

[7] Yahodyn B., Zhukov Yu., Kobzarenko V.: Ahrochimija. Kolos, Moskva 2002.

[8] Topolnyi F. P. et al.: Gruntoznavstvo z osnovamy heolohiï ta heohrafija gruntiv [vyd. 3-te vypr., i dopov.]. Kirovohrad 2014.

[9] Natkina N.: Fermerske hospodarstvo, 2010, 8, 15.

[10] Hospodarenko H.:  Ahrokhimiia mineralnykh dobryv. Naukovyi svit, Kyiv 2003. 

[11] Tomaszewskaa M., Jarosiewiczb A.: Desalination, 2006, 198 (1-3) 346. https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.01.032

 https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.01.032

[12] http://www.gpa.unep.org/gpnm.html

[13] Chuchvaha I., Volkohon K.: Agroecological j., 2013, 2, 75 

[14] Yashchenko L., Osetska A.: Visn. Kharkivskoho natsional. ahrarnoho univers. Ser. : Hruntoznavstvo, ahro-khimiia, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo, 2013, 2, 100.

[15] Zaryshniak A., Lisovyi M.: Suchasni systemy udobrennia silskohospod. kultur u sivozminakh z riznoiu rotatsiieiu za osnovnymy gruntovo-klimatych. zonamy Ukrainy. Ahrarna nauka, Kyiv  2008. 

[16] Mokliachuk L., Zhukorskyi O. et al.: Agroecological j., 2012, 2, 36.

[17] Lopushniak V., Veha N.: Visn. ahrarnoi nauky Prychornomoria, 2015, 2, 2(1), 30.

[18] Fitieiev A., Semenov D., Miroshnychenko M. et al.: Visn. ahrarnoi nauky, 2013, 7, 16.

[19] Telehuz O., Kit M.: Ahroekolohichna otsinka gruntiv : monohraf. LNU im. I. Franka, Lviv 2013.

[20] Pyrohovskaia H., Kotovych Y., Kraevskyi A. et al.: Medlennodeistv. udobrenyia. Bel.NYYPA, Mynsk 2000.

[21] Kaminskyi V., Saiko V., Shevchenko I. et al.: Suchasni systemy zemlerobstva i tekhnoloh. vyroshchuvannia silskohospodars. kultur. “Edelveis”, Kyiv 2012.

[22] Kraievskyi O., Osipov V., Kraievskyi O.: Visn. Sumskoho derzhav. Univers. Ser. : Ekonomika, 2013, 2, 20.

[23] Vashchuk V., Nahurskyi O.: Zbirnyk materialiv mizhnarod., nauk.-pr. konf. «1-y vseukr. zizd ekolohiv. Vinnytsia : «UNIVERSUM», Ukraine, Vinnytsia 2011, 135.

[24] Dietzel, R., M.E. Jarchow, M. Liebman: Crop Science, 2015, 55, 1. https://doi.org/10.2135/cropsci2014.08.0572

https://doi.org/10.2135/cropsci2014.08.0572

[25] Vashchuk V., Nahurskyi O.: Visn. KrNU im. M. Ostrohradskoho 2010, 6 (65), 152.

[26] Moroz O., Malovanyi M., Synelnykov S., Nahurskyi O., Petrushka I., Tymchuk I.: Vseukr. nauk.-metod. konf.«Upravlinnia yakistiu pidhotovky fakhivtsiv», Ukraine,  Odesa, 2019, 114.

[27] Hak V. : Rozrobka ta vlastyvosti plivkoutvoriuv. dlia fleksohrafskykh farb na osnovi vtorynnoho polietylentereftalatu.  Dys. na zd. vch. st. kand. tekhn. nauk., NU "Lvivska politekhnika", Lviv 2011.

[28] DSTU EN 13266:2017 Dobryva upovilnenoi dii. Vyznachennia dii pozhyvnykh rechovyn. Metod dlia pokrytykh dobryv (EN 13266:2001, IDT).

[29] Nagursky O., Malovanyy M., Sinelnikov S., Vashchuk V. : Sci. Bull. UNFU, 2015, 25(8), 139. https://doi.org/10.15421/40250823 

https://doi.org/10.15421/40250823

[30] Nahurskyy O., Malovanyy  M., Synelnikov S., Tymchuk I., Krylova G.: Еnviron. Probl., 2020, 5 (1), 35. https://doi.org/10.23939/ep2020.01.035

https://doi.org/10.23939/ep2020.01.035

[31] Aamer Ali Shah, Hasan F., Hameed A., Ahmed S.: Biotechnol. Advances, 2008, 26 (3), 246. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.12.005 

https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.12.005