Volume 5, Number 3, 2020

In this Number

(10 papers)
Olena Golodovska, Kateryna Kokhalevych, Oleh Stokalyuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.03.119
pp.119-124
Zoryana Оdnorih, Roman Manko, Myroslav Malovanyy, Khrystyna Soloviy
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.03.125
pp.125-135