WASTE MANAGEMENT PROBLEMS IN THE TERNOPIL REGION

EP.
2020;
: pp.143-148
1
Ternopil Technical National University named after Ivan Pulyuy

The National Strategy and the National Waste Management Plan in Ukraine until 2030, the regional
program for solid waste management in the Ternopil region for 2018-2020 on the reality of conducting key infrastructure measures and achieving the desired result for society are studied. An improved version of the solid waste management scheme in the Ternopil region and a suitable scheme for solid waste management in the city of Ternopil within the regional complexes for the municipal waste recovery are proposed and the sources of their financing are substantiated.

[1] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-p
[2] http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-p.
[3] Serdyuk A.: Hihiyena naselenykh mistsʹ: Zbirnyk naukovykh pratsʹ, 2003, 41, 133.
[4] Zhuk H., Nikitin YE., Smikhula A., Dutka O., Ivaniv O.: Énerhotekhnolohyy y resursosberezhenye, 2018, 1, 48.
https://doi.org/10.33070/etars.1.2018.07
[5] http://ecoternopil.gov.ua/index.php/stan-dovkillya/reg-dopovid 2017.
[6] Shchuryk M., Nadraha O.: Statystyka Ukrayiny, 2017, 1, 40.
https://doi.org/10.31767/su.1(76).2017.01.06
[7] Shutkevych O.: Denʹ, 2019, 77-78, 11.
https://doi.org/10.34096/zama.a11.n11.7345
[8] http://ecoternopil.gov.ua/images/Stan_dovkillya/ecopasport 2016 . pdf.
[9] http://ecoternopil.gov.ua/index.php/stan-dovkillya/reg-dopovid 2018.
[10] http://ecoternopil.gov.ua/images/OVD/ecopasport 201 8. pdf.
[11] Struchok V., Mudra D.: Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiya «Fundamentalʹni ta prykladni problemy suchasnykh tekhnolohiy», Ukrayina, Ternopilʹ, 2018, 292.
[12] Struchok V.: Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiya «Fundamentalʹni ta prykladni problemy suchasnykh tekhnolohiy», Ukrayina, Ternopilʹ, 2020, 232.
[13] http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-20.