ARCHITECTURAL ENSEMBLE OF THE POTOTSKYI IN TULCHYN, AS THE STANDARD OF CLASSICISM IN EASTERN PODILLIA

2018;
: pp. 37 - 44
Received: April 19, 2018
Revised: May 03, 2018
Accepted: May 22, 2018
1
Vinnytsia National Technical University
2
Vinnytsia National Technical University

A historic and cultural as well as urban panning architectural analysis of the main periods of the prosperity, decline and renovation of the Pototskyi palace in Tulchyn on Vinnitsia area at the end of 18th century have been reviewed in the article. The stylistic features of the palace’s architecture have been determined. The influence of early classicism on the formation of the principal aspects of the palace ensemble architecture surrounding has been analyzed. The main artistic and decorative methods as well as the regularities, compositional and spatial solutions to the architecture of palace complex have been revealed.

Aftanazy R.,1996. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 10. Wojewodstvo Braclawskie. Wrocław: Zaklad Narodowey im.Ossolinskich.

Atlas chertezhey gospodskogo doma i prinadlezhashchih k stoeniyu grafini Mariyi Boleslavovny Stroganovoy v Tulchyne v 1871-1872 godah, 1972. Rossiyskaya Natsionalnaya Biblioteka, Sankt-Peterbubg: Otdel rukopisey.

Chubina T. 2010, Tulchynski palac yak oseredok kulturno-mystetskogo zhuttia. Naukovi pratsi. Istoriia, T.140, No. 127, pp. 149–157.

F. 49. 1760-1799. Pototski – grafy, polski magnaty, velyki zemlevlasnyky v Pravoberezhniy Ukrayini. Op. 2, Spr. 2962 The Central State Archive of Ukrainr in Kyiv.

Guldman V., 1901. Pamiatnuki stariny Podolii. Kamenets-Podolskiy: Podolskoie gubernskoie pravleniye.

Jaroszewski T., 1982. Materialy do dziejow palace Potockich w Tulczynie. Rocznik Muzeum narodowego w Warszawie, T. 26, pp. 309–330.

Kolesnyk В., 2007. Vidomi poliaku v istoriyi Vinnychchyny. Biografichnyi slovnyk. Vinnytsia: Rozvytok.

Krzyżanowski S., 1862. Tulczyn. Kraków: Główny składw księgarni W. Wielogłowskiego.

Lobko O., 2008. Evolutsiya maietkovogo kompleksu grafiv pototskykh (gerb “pyliava”) u pravoberezhniy ukrayini 1830–1917 roky. Dukh I litera, No. 20, pp.13–46.

Malakov D., 1988. Po Bratslavshchine:Ot Vinnitsy do Tulchina. Mosskva: Isskusstvo.

Nemcevich J. Podróże historyczne po ziemiach polkich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. 1858. Paryż: A. Francka.

Ohocki J.D., 1857. Pamętniki Jana Duklana Ochockiego.T. 1. Warsawa: Druk Ed. Nicz i S-ka.

Petryshyn H., Lukashchuk H, Tupis S., 2016. The parterre on the svobody avenue – “Visiting card” of modern Lviv. Architectural Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 161–173.

Potocki L., 1876. Urywek ze wspomnień pierwszej mojej młodości. Poznań: Druk. J. I. Kraszewskiego

Potupchik M., 2006. Istorychna dovidka pro obyekt. Pasport obyekta kulturnoyi spadshchyny, pp. 2–19

Shamraeva A., Borisova L.,1996. Palatsovyi ansambl v Tulchyni. Arhitecturna spadshchyna Ukrainy, Т. 3, No. 2, pp. 138–150.

Setsinski E., 1911. Istoricheskiemesnosti Podolii i ih dostoprimechatelnosti. Kamenets-Podolskiy: Tip. Svyato-Troitskogo bratstva.

Timofienko V., Yeroshev V., 1993. Ukraiinska sadybna arkhitektura drugoyi polovyny 18 stolittia. – pershoyi tretyny 19 stolittia. Kyiv: NDITIAM.

Tymofiienko, V. I. ed., 2003. Istoriia ukrainskoi arkhitektury. Kyiv: Tekhnika.

Rolle E. A., 1864. Zameczki Podolskie na kresach multańskich. Krakov: Druk. WL.L. Anczyca I Sp.

Ritus M., 2016. Spadshchyna. Tylchyn. Palac Pototskikh [online]. Ritus M. Available at:< http://m-a-d-m-ax.livejournal.com/265091.html >