Editorial board

Editor-in-Chief:

Prof. Mykhailo Klymash, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Executive Secretary:

PhD. Olga Shpur, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

 

Editorial Board Members:

Prof. Ivan Prudyus, Ukraine

Prof. Bohdan Strykhalyuk, Ukraine

DSc. Ivan Demydov, Ukraine

DSc. Mykola Kaidan, Ukraine

 Prof. Zenon Hotra, Ukraine

Prof. Pavlo Stakhira, Ukraine

Prof. Zinoviy Mykytyuk, Ukraine

Prof. Inessa Bolshakova, Ukraine

Prof. Roman Holyaka, Ukraine

Prof. Yuriy Romanyshyn, Ukraine

Prof. Ihor Melnyk, Ukraine

Prof. Anatoly Druzhinin, Ukraine

Prof. Sergii Ubizskii, Ukraine

Prof. Ihor Ostrovskii, Ukraine

Prof. Leonid Vasylechko, Ukraine

Prof. Eugene Burov, Ukraine

Prof. Oleksandr Yudin, Ukraine

Prof. Natalia Shakhovska, Ukraine

Prof. Vasyl Teslyuk, Ukraine

DSc. Maryan Kyryk, Ukraine

PhD. Taras Maksymyuk, Ukraine

PhD. Mykola Beshley, Ukraine

PhD. Natalia Liakh-Kaguy, Ukraine

Prof. Yevgen Yashchyshyn, Poland

Prof. Andriy Luntovskyy, Germany

Prof. Waldemar Wójcik, Poland

Prof. Kasim Kurt, Turkey