Instructions to authors

Редакційна колегія просить авторів послуговуватись шаблоном статті для підготовки рукописів. 

При оформленні рукопису, будь ласка, вказуйте свої ORCID або ж Scopus ID та DOI літературних джерел, які Ви використовуєте. 

Дуже важливим є ретельне оформлення списків використаних джерел у гарвардському стилі.

Рукописи статей подаються до редколегії журналу «Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія» / «Information and communication technologies, electronic engineering» в електронній формі (електронною поштою) обсягом не менше восьми сторінок формату А4.

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word (ім'я файлу - paper.doc) (шрифт – 11, інтервал – 1,1, гарнітура Times New Roman Cyr) відповідно до таких вимог:

 1. Формат видання А4 (210 х 297 мм).
  • відступи: ліворуч – 20 мм, праворуч – 15 мм, зверху – 25 мм, знизу – 25 мм;
  • колонцифра верхня, по правому краю сторінки, відступ від краю сторінки до колонцифри – 10 мм.
 2. Основний шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Вирівнювання за форматом.

для статті англійською мовою:

 • заголовок статті (англійською мовою):  гарнітура Times New Roman, кегль 14 (жирним), всі літери великі, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14пт;  
 • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним) (англійською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (жирним), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 7пт;
 • назва та адреса організації, в якій працює автор (англійською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту, із інформацією про останню організацію, в якій працює співавтор – 14пт;
 • ініціали і прізвище відповідального автора (сorresponding author), електронна адреса, вирівнювання – по центру (англійською мовою), інтервал після тексту – 14пт;
 • дата подання рукопису у форматі «число місяць рік» (наприклад 12 April 2021), гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру (англійською мовою), інтервал після тексту – 14 пт;
 • анотація англійською мовою (не більше 150 слів), відступ зліва – 15мм, відступ справа – 10 мм, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14 пт.
 • ключові слова (англійською мовою, не більше 6 слів, жирним): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсив), вирівнювання – по лівому краю;
 • код УДК (не більше 6 значень): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10, вирівнювання – по лівому краю;
 1. Підзаголовки у статтях – Times, 11, малими літерами, жирним, вирівнювання – по лівому краю;
 2. Ілюстрації: врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times, 9,5, по центру, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер). Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Рисунки групуються. Відповідальність за якість та коректність оформлення рисунків покладається на авторів.
 3. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Word. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення жирним, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю таблиці, накреслення курсивом.
 4. Формули подають у форматі Equation Editor, розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю. Шрифт: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записати у кілька рядків.
 5. Література: гарнітура Times, кегль 11, курсив. Оформлення здійснюється в гарвардському стилі. Кожне джерело нумерується і подається з нового абзацу.
 6. Після літературних джерел, які використанні у статті, подається інформація про рукопис українською мовою у форматі:
  • заголовок статті (українською мовою):  гарнітура Times New Roman, кегль 14 (жирним), всі літери великі, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14пт; 
  • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним, українською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (жирним), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 7пт;
  • назва та адреса організації, в якій працює автор (українською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту, із інформацією про останню організацію, в якій працює співавтор – 14пт;
  • анотація українською мовою (не більше 150 слів), відступ зліва – 15мм, відступ справа – 10 мм, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14 пт.
  • ключові слова (українською мовою, не більше 6 слів, жирним): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсив), вирівнювання – по лівому краю.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з таких частин:

 1. Постановка проблеми (вступ).
 2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 3. Формулювання цілі статті.
 4. Виклад основного матеріалу.
 5. Висновки.
 6. Список літератури

для статті українською мовою:

 • заголовок статті (українською мовою):  гарнітура Times New Roman, кегль 14 (жирним), всі літери великі, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14пт;  
 • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним) (українською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (жирним), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 7пт;
 • назва та адреса організації, в якій працює автор (українською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту, із інформацією про останню організацію, в якій працює співавтор – 14пт;
 • ініціали і прізвище відповідального автора (сorresponding author), електронна адреса, вирівнювання – по центру (українською мовою), інтервал після тексту – 14пт;
 • дата подання рукопису у форматі «число місяць рік» (наприклад 12 Квітня 2021), гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру (українською мовою), інтервал після тексту – 14 пт;
 • анотація українською мовою (не більше 150 слів), відступ зліва – 15мм, відступ справа – 10 мм, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14 пт.
 • ключові слова (українською мовою, не більше 6 слів, жирним): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсив), вирівнювання – по лівому краю;
 • код УДК (не більше 6 значень): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10, вирівнювання – по лівому краю;
 1. Підзаголовки у статтях – Times, 11, малими літерами, жирним, вирівнювання – по лівому краю;
 2. Ілюстрації: врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times, 9,5, по центру, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер). Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Рисунки групуються. Відповідальність за якість та коректність оформлення рисунків покладається на авторів.
 3. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Word. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення жирним, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю таблиці, накреслення курсивом.
 4. Формули подають у форматі Equation Editor, розміщують посередині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю. Шрифт: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записати у кілька рядків.
 5. Література: гарнітура Times, кегль 11, курсив. Оформлення здійснюється в гарвардському стилі. Кожне джерело нумерується і подається з нового абзацу.
 6. Після літературних джерел, які використанні у статті, подається інформація про рукопис англійською мовою у форматі:
  • заголовок статті (англійською мовою):  гарнітура Times New Roman, кегль 14 (жирним), всі літери великі, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14пт; 
  • ініціали і прізвище автора і співавторів (жирним, англійською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (жирним), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 7пт;
  • назва та адреса організації, в якій працює автор (англійською мовою): гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсивом), вирівнювання – по центру, інтервал після тексту, із інформацією про останню організацію, в якій працює співавтор – 14пт;
  • анотація англійською мовою (не більше 150 слів), відступ зліва – 15мм, відступ справа – 10 мм, вирівнювання – по центру, інтервал після тексту – 14 пт.
  • ключові слова (англійською мовою, не більше 6 слів, жирним): відступ зліва – 20мм, гарнітура Times New Roman, кегль 10 (курсив), вирівнювання – по лівому краю.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з таких частин:

 1. Постановка проблеми.
 2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 3. Формулювання цілі статті.
 4. Виклад основного матеріалу.
 5. Висновки.
 6. Список літератури

Усі статті проходять процедуру відкритого рецензування двома рецензентами.

AttachmentSize
Paper tamplate92 KB