The influence of each of the measurements of the geodetic network on the accuracy of the points positions

Authors:
1
O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy
  1. Gordeev Ju. L. Obobshhenie priemov ocenki tochnosti polozhenija punktov planovyh opornyh geodezicheskih setej. Uch. zap. BAMU, vyp. XV. L., 1959.
  2. Shipulin V. D. K voprosu o vektornom i tenzornom predstavlenii uravnoveshivanija geodezicheskih izmerenij. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 4, Izd-vo L'vov, un-ta, 1966.
  3. Shipulin V. D, Geometricheskij metod ocenki tochnosti funkcij izmerennyh velichin. Izvestija Vuzov Geodezija i ajerofotosemka, vyp. 2, 1967.
  4. Nradіlek L. Höhenbestimmung aus electrooptisch gemessenen Längen (Fortsetzung). Studia Geophysica et Geodaetica, vol. 6, No. 4, 1962.