Dependence of the accuracy of radio-range measurements on the nature of the underlying surface

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Ventcel' E. S. Teorija verojatnostej. «Nauka», M.. 1964.

2. Gerasimenko M. G. Opyt organizacii poligonometricheskih rabot v trudnodostupnom rajone. «Geodezija i kartografija», № 3. 1967.

3. Zlotin V. V., Genike A. A. Radiodal'nomernye izmerenija v gorno-taezhnyh rajonah. «Geodezija i kartografija», № 7, I960.

4. Zlotin V. V. O tochnosti proizvodstvennyh radiodalyjumernyh izmerenij v severnyh rajonah. «Geodezija i kartografija», № 5, 1967.