About the issue of the frequency of gravimetric points along the high-precision leveling lineLevelling

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Eremeev V. F., Jurkina M. I. Dinamicheskie vysoty i ih primenenie Sb. statej po geodezii, vyp. 10, M., 1955.
  2. Migal' N. K. Neskol'ko slov ob osnovnyh problemah teorii figury Zemli. V sb. "Geodezija, kartografija i ajerofosemka", vyp. 3, izd-vo L'vov. un-ta, L'vov, 1965.