Determination of figure of Earth`s physical surface by anomalies of the gravity vertical gradient

Authors:
1
Leningrad University
  1. Gromov S. V. Opredelenie figury Zemli cherez anomalii vertikal'nogo gradienta uskorenija sily tjazhesti. Uch. zap. Leningrad, un-ta, № 307, ser. mat. nauk, vyp. 36, L., 1962.
  2. Migal' N. K. Teorija sovmestnogo opredelenija figury i razmerov Zemli. Nauchn. zap. L'vov, politehi, in-ta, ser. geodez., № 1, L'vov, 1949.
  3. Molodenskij M. S., Eremeev V. F., Jurkina M. I. Metody iz-uchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. Tr. CNIIGAiK, vyp. 131, Geodez- izdat, M., 1960.
  4. Molodenskij M. S. Osnovnye voprosy geodezicheskoj gravimetrii. Tr. CNIIGAiK vyp. 42, Geodezizdat, M., 1945.
  5. Monin I. F. Ob opredelenii topograficheskoj poverhnosti Zemli po anomalijam vertikal'nogo gradienta sily tjazhesti. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 4, Izd-vo L'vov, un-ta, L'vov, 1966.
  6. Monіn І. F. Pro viznachennja fіguri Zemlі za anomalіjami vertikal'nogo gradієnta sili tjazhіnnja. Dopovіdі AN URSR, ser. B, 4, Kiїv, 1968.
  7. Subbotin M. F. Kurs nebesnoj mehaniki, t. III. Gostehizdat, M.—L., 1949.
  8. Stokes G. G. On the variation of gravity at the surface of the Earth. Transactions of the Cambridge Philosophical Society, v. 8, 1849.