Adjustment of trilateration networks with no output sides using a typical conditional equation.

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Polevoj V. A. Matematicheskaja obrabotka rezul'tatov radiogeodezicheskih izmerenij. M., «Nedra», 1971.
  2. Terpugov K. N., Gordeev Ju. A. Uravnivanie linejnyh trianguljacij po metodu uslovij s ispol'zovaniem tipovogo uslovnogo uravnenija i mehanicheskih pravil. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, № 4, 1961.
  3. Terpugov K. N. Ob uravnoveshivanii svobodnyh figur trilateracii — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, № 1, 1967.