The experience of plummet deviation calculations of Earth's models

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
  1. Marych M. I. Ob opredelenii otklonenii otvesa na fizicheskoj poverhnosti Zemli. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 3. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1965.
  2. Marych M. I. Privedenie formuly V. V. Brovara, opredeljajushhej figuru Zemli, k rjadu Tejlora. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 6. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1967.
  3. Marych M. I. O vtorom priblizhenii M. S. Molodenskogo dlja vozmushhajushhego potenciala. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 10. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1969.
  4. Molodenskij M. S., Eremeev V. F., Jurkina M. I. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. Tr. CNIIGAiK, vyp. 131, M., Geodezizdat, 1960.
  5. Sazhina N. B., Grushinskij N. P. Gravitacionnaja razvedka. M., «Nedra», 1966.
  6. Аrnold К. The boundary-value problem of physical geodesy and its Solution. Studia geophysica et geodaetica, 1965, 9, № 2.
  7. Yeгemeev V. F. An Investigation of some Methods of calculating plumb-line deflections on an Earth Model. Studia geophysica et geodaetica, 1970, 14, № 2.