Сalculation of the basic formulas of phototheodolite surveying to a normal view

Authors:
1
Taras Shevchenko National University of Kyiv
  1. Blohin N. A. Stereofotogrammetricheskaja nazemnaja s#emka. M., ONTI, 1937.
  2. Lobanov A. N. Fototopografija. Nazemnaja stereofotogrammetricheskaja s#emka. M., «Nedra», 1968.
  3. Serdjukov V. M. Fotogrammetrija v inzhenerno-stroitel'nom dele. M., «Nedra», 1970.