On the effect of lateral refraction on the accuracy of azimuthal determinations

Received: February 12, 1973
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Kolupaev A. P., Mauerer B. G.. Starostin A. M. Prakticheskoe rukovodstvo po geodezicheskoj astronomii. - «Trudy CNIIGAiK», 1962, vyp. 148.
2. Ostrovskij A. L. Geodezicheskij metod opredelenija popravok za refrakciju v azimuty na punktah Laplasa. - DAN USSR, 1967, № 3.
3. Starostin A. M. Issledovanija po voprosam povyshenija tochnosti opredelenija azimutov. - «Trudy CNIIGAiK», 1959. vyp. 124.
4. Starostin A. M. Issledovanie tochnosti opredelenija azimutov Laplasa.- «Trudy CNIIGAiK», 1959, vyp. 124.
5. Jakovlev H. B. K teorii refrakcii opticheskogo lucha pri vysokotochnyh geodezicheskih izmerenijah raznogo sostava. - «Geodezicheskaja ajeros#emka», 1969, № 3.