Volume 19, 1974

In this Number

(22 papers)
M. Ye. Hruzyn, A. Yu. Fedoryshchev, V. K. Myskovets, V. Ts. Karpinskyi
7-12