On the influence of refraction in high-precision leveling

1965;
: 131-135
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Politecnic National University

1.    N. A. Pavlov. Refrakcija v vysokotochnom i tochnom nivelirovanii. Trudy CNIIGAiK, v#t. 23, M„ 1937.
2.    I. I. Jentin. Vysokotochnoe nivelirovanie. Trudy CNIIGAiK, vyp. 111 M„ 1956.
3.    F. N. Krasovskij Izbrannye sochinenija, t. III, M., 1955.
4.    V. Iordan, O. Je g g e r t, M. Knejssl'. Rukovodstvo po vysshej geodezii t. II. Perevod s nemeckogo, M., 1939.
5.    Trudy Glavnoj geofizicheskoj observatorii im. A. I. Voejkova, vyp. 147. Gidrometeoizdat, L., 1963.