On the equalization of trilateration networks by the method of conditions

Received: May 31, 1973
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Nikiforov B. I.. Terpugov K. N. Vychislenie kojefficientov uslovnyh uravnenij trilateracij. - «Izvestija vuzov. Geodezija i ajerofotos#emki, 1968. vyp. 2.
2. Terpugov K. N., Gordeev Ju. A. Uravnivanie linejnyh trianguljacii po metodu uslovij c ispol'zovaniem tipovogo uslovnogo uravnenija i mehanicheskih pravil. - «Izvestija vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka», 1961. vyp. 4.
3. Terpugov K. H. 06 uravnivanii svobodnyh figur trilateracii.- «Izvestija vuzov. Geodezija i ajerofotos#jomka», 1967, vyp. I.