Adjustment of free trilateration networks

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University; Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine

1. Virovec Ju. B., Naumov Ja. V., Ostrovskij A. L. Jetalonnyj geodezicheskij poligon v gornom rajone. — Geodezija i kartografija, 1971, vyp. 12. 
2. Filippov A. E. Uslovnye uravnenija v seti prostranstvennoj trilateracii. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1969, vyp. 9. 
3. Iordan V., Jeggert O., Knejsl' M. Rukovodstvo po geodezii. M., Nedra, 1971.