Formulas of oblique conformal projections of an ellipsoid

1965;
: 105-111
1
Lviv Polytechnic National University

1.    A. S. Lisichanskij. O vychislenii proizvodnyh konformnyh proekcij s jellipsovidnymi izokolami. Respublikanskij mezhvedomstvennyj nauchno-tehnicheskij sbornik «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. I. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1964.
2.    A. S. Lisichanskij. Proizvodnye ravnougol'nye proekcii. Nauchnye zapiski LPI, vyp. 85, serija geodezicheskaja, № 9, L'vov, 1962.
3.    G- A. M e shh e r ja ko v. Novyj sposob vychislenija kosyh konformnyh proekcij. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij, razdel «Geodezija i ajerofotosemka», vyp. 4, M„ 1960.
4.     G. A. Meshherjakov. Postroenie teorii konformnyh proekcij. Trudy Novosibirskogo in-ta inzhenerov geodezii, ajerofotosemki i kartografii, tom XII, Novosibirsk, 1959.
5.     M. D. Solov'ev. Kartograficheskie proekcii. Izd-vo geodezicheskoj i kartograficheskoj literatory GUGK pri SNK SSSR, M., 1946.