Interval selection between control points when studying stereocomparator

1980;
: 148 - 151
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas , Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

1. Derviz V. D. O sistematicheskih oshibkah stereokomparatorov. — Trudy CNIIGAiK, 1971, vyp. 190. 
2. Dzhenkins G., Vatts D. Spektral'nyj analiz i ego prilozhenija. — M. : Mir, 1971, vyp. 1.
3. Kemnic Ju. V. Matematicheskaja obrabotka zavisimyh rezul'tatov izmerenij. — M. : Nedra, 1970.    
4. Lobanov A. N. Analiticheskaja fotogrammetrija. — M. : Nedra, 1972. 
5. Harkevich A. A. Izbrannye trudy : V 3-h t.—M. : Nauka, 1973, t. 2.