To the question of calculation of geodetic heigth

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Marych M. I. Vychislenie potenciala topograficheskih mass v priblizhenijah Molodenskogo. — Ijev. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1979, vyp. 6. 
  2. Pellinen L. P., Ostach O M. Ob uchete vlijanii topograficheskih mass pri vychislenii uklonenij otvesa i vysot kvazigeoida. Studia geoph. et geod., 1974, № 18.
  3. Shisbirev B. P. Teorija figury Zemli. - M.: Nedra, 1975.