Volume 35, 1982

In this Number

(27 papers)
M. I. Marych, Goodz I. N.
68-70
A. L. Ostrovskij, I. N. Kmetko , Volodymyr Litynskyi
85-89
Lisitsky D. V.
116-123