About the experience of an adjustment of geodetical net by the method of the regular approximation

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Skryl' V. A. O sostavlenii uravnenij popravok pri uravnivanii metodom chebyshevskih priblizhenij. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1975, vyp. 22.
  2. Skryl' V. A. O primenenii metoda chebyshevskogo priblizhenija dlja uravnitel'nyh vychislenij. — Probl. mat. obrab. geodezicheskih setej. Materialy Vsesojuznoj konf. Novosibirsk, 1977. Novosibirsk, 1979.
  3. Zuhovickij S. I., Avdeeva L. I. Linejnye i vypukloe programmirovanie. — M.; Nauka 1964.
  4. Heindl G., Reinhart Е. Eine allgerneine Methoden zur Berechnung von MINIMAX. Fehlern. — ZfV, 1976, N 4, 6.