On the construction of a geopotential point mass model by the variational method

1
Department of Geodesy, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University
  1. Aleksidze M. A. Ob odnom predstavlenii anomal'nogo gravitacionnogo polja. — DAN SSSR, 1966, t. 170, № 4.
  2. Aleksidze M. A. Reshenie granichnyh zadach metodom razlozhenija po neortogonal'nym funkcijam. – M Nauka, 1978.
  3. Marchenko A. N. O nekotoryh teoreticheskih aspektah predstavlenija geopotenciala potencialom sistemy tochechnyh mass. — Izv. vuzov. Godezija i ajerofotos#emka, 1982, № 3.
  4. Marchenko A. N. O razlozhenii potenciala planety po sisteme fundamental'nyh reshenij uravnenija Laplasa. – Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1982, № 4
  5. Nejman Ju. M. Variacionnyj metod fizicheskoj geodezii. — M.: Nedra, 1979.
  6. Pellinen L.P. Metodika razlozhenija gravitacionnogo potenciala po sfericheskim funkcijam —Tr. CNIIGAiK, M., 1966. vyp. 171.
  7. Tihonov A. N., Arsenin V. Ja. Metody reshenija nekorrektnyh zadach. — M.: Nauka, 1979
  8. Krurup Т. А contribution to the mathematical foundation of physical geodesy, Danish Geod. Inst. Publ. No 44, Copenhagen, 1969.
  9. Tscherning С. С., Rapp R. H. Closed covariance expressions for gravity anomalies, geoid undulations and deflection of vertical implied by anomaly degree variance models, Report No 208, Dept. of Geodetic Science. Ohio State Univer., Columbus, 1974.