On the calculation of the deflection and heights of the quasi-geoid in the second iteration

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Marych M.I. O vychmslenii uklonenij otvesa na fizicheskoj poverhnosti Zemli.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp. 18.

2. Marych M.I., Gudz I.N., Dvulit P.D. Opyt vychislenija uklonenija otvesa na modeljah Zemli.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp. 18.

3. Molodenskij M.S., Eremeev V.F., Jurkina M.I. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. - Tr. CNIIGAiK, 1960, vyp. 131.