Optimization of the design measurements on the linear-angular in engineering networks

Authors:
1
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University

1. Edinye norma vyrabotki (vremeni) na geodezicheskie i topograficheskie raboty. – M.:Nedra, 1982– 231s.

2. Tretjak K.R. Optimal'noe proektirovanie shem izmerenij v setjah trilateracii. - Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1985 vyp. 42, s. 79-85.