On the interpretation of the solving of the boundary problem of the Earth's figure by means of the little parameter

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Brovar V.V. O reshenii kraevoj zadachi Molodenskogo. - Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos'emka, 1963, vyp. 4, s. 129-137.

2. Marych M.I. O metode Molodenskogo reshenija ego kraevoj zadachi. - Geodezija,kartografija i ajerofotos'emka, 1983, vyp. 38, s. 67-73.

3. Marych M.I. O vtorom priblizhenii M.S. Molodenskogo dlja vozmushhajushhego potenciala. - Geodezija, krtografija i ajerofotos'emka, 1969, vyp.10, s. 17-27.

4. Marych M.I. Ob opredelenii vneshnego gravitacioonogo polja Zemli. - Geodezija, krtografija i ajerofotos'emka, 1982, vyp.36, s. 68-74.

5. Marych M.I. Vychislenie potenciala topograficheskih mass a priblizhenijah Molodenskogo. - Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos'emka, 1979, vyp. 6, s. 66-73.

6. Molodenskij M.S., Eremeev V. F., Jurkinv M.I. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. - Tr. CNIIGAiK, 1960, vyp. 131, s. 1-251.

7. Moric G. Sovremennaja fizicheskaja geodezija. - M.: Nedra, 1983. - 392 s.

8. Nejman Ju.M. Variacionnyj metod fizicheskoj geodezii. - M.: Nedra, 1979. - 200 s.

9. Ostach O.M. Opredelenie vozmushhajushhego potenciala i stoksovyh postojannyh Zemli metodom funkcij Grina. - Tr. CNIIGAiK, 1969, vyp. 176, s. 26-42.

10. Pellinen L.P. O tozhdestvennosti razlichnyh reshenij zadachi Molodenskogo. - Izv.vuzov. Geodezija i ajerofotos'emka, 1974, vyp. 3, s. 65-71.