On the application of the IPC-4 cable fault finder for surveying underground communications

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1.    Bornovolokov E. Elektronnі samorobki. K., 1984. 
2.    Instrukcija po s#emke i sostavleniju planov podzemnyh kommunikacij. M., 1978. 
3.    Iskatel' povrezhdenij kabelej tipa IPK-4 Dnepropetrovsk, 1982. 
4.    Ostrovskij A. L., Derbal A. I. S#emka podzemnyh kommunikacij. L'vov, 1986. 
5.    Spravochnik radioljubitelja-konstruktora / Pod red. R. M. Malinina. M., 1973.