Volume 47, 1988

In this Number

(28 papers)
E. A. Ajrapetjan, K. S. Gjunashjan, V. V. Iljasov
3 - 9
A. S. Maznickij, B. G. Prjaha
34 - 38
M. I. Rusin, R. S. Sydoryk, O. M. Denysov, A. Ye. Filippov
59 - 61
A. S. Sujunov, S. H. Vlasenko, V. M. Kolgunov
61 - 66
Khrystyna Burshtynska, T. A. Nemanezhina,   V.N. Petrakova
102 - 105