Spatial phototriangulation under the collinearity condition

1988;
: 105 -109
Authors:
1
Lytva

1. Vajnauskas V. V.,  Pleskachauskas A. L. K razrabotke algoritmov dlja reshenija nekotoryh fotogrammetricheskih zadach // Geodezija i kartografija, 1985. № 12. S. 26—30. 
2. Vajnauskas V. V. Sistema modelej optimizacii i ocenki geodezicheskih i fotogrammetricheskih opornyh setej  // Geodezii i kartografija. 1979. № 8. S. 23—30.