About the nature of modern vertical movements of the Earth's crust of the Eastern Carpathians

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics named after. SI. Subbotin NAS of Ukraine
  1. Artemyev M.E. Izostaziya territorii SSSR. M.. 1975. 
  2. Gofshteyn I.D. Neotektonnka Karpat. K.. 1964.
  3. Gofshteyn I.d., Somov In. /., Kuznecova V. G. Vivchennya modern motions of the earth's crust in Carpathians. K., 1971.
  4. Demedyuk N.S. Ob orogennom etape razvitiya Ukrainskikh Karpat. Chetvertichnyy period 16. K.. 1976. 
  5. Evseyeva E.M. Nekotoryye rezultaty izucheniya izostazii na territorii Karpatskogo regiona // Materialy XI kongr. Karpato-Balkanskoy geol. assots. Geofizika. K.. 1980. S. 96—103. 
  6. Evseyeva E.M.. Kirichuk V.V. Statisticheskiy analiz polya skorostey sovremennykh vertikalnykh dvizheniy zemnoy kory Karpato-Balkanskogo regiona i aktivnyye glubinnyye struktury. K.. 1986. S. 20. Rukopis dep. UkrNIINTI. № 256-Uk. 86.
  7. Sollogub V.B.. Chekunov A.V. Rezultaty glubinnogo seysmicheskogo zondirovaniya. Ukrainskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika // V kn.: Stroyeniye zemnoy kory Tsentralnoy i Yugo-Vostochnoy Evropy. K.. 1978. S. 182.
  8. Magnitsky V.A., Grachev А.Е., Kalashnikova I.V., Bronguleev V.V. Recent vertical crustal movements of the Carpathian Balkan region and their relathionship with neotectonic movements and Geophysical fields. A. Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Physik der Erde. 1985. M 81. Tiel III. S. 113—123. 
  9. Joo I. (Ed) The map of recent vertical crustal movements of the Carpathian-Balkan region. Budapest, 1979.