Volume 48, 1989

In this Number

(30 papers)
I. I. Kovaliv, Z. R. Savjak
40-43
A. L. Ostrovskij, S. G. Hropot, T. H. Shevchenko
63-66
G. A. Harkevich, V. A. Skorikov, V. A. Palatnyj, O.P. Dremlyuga
98-101
I.Ye. Subbotin, E.F. Chepenko, V.P. Fomin
85-89
O. Dorozhynskyi, O. V. Tumska, Yu. V. Shkurchenko, Yu. V. Koval
123-129