About the possibility of using spatial trilateration to study deformations of the earth's surface

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1.Esikov N. P. Tektonofizicheskie aspekty analiza sovremennyh dvizhenij zemnoj poverhnosti. Novosibirsk, 1979.
2. Kolesnik N. A., Ostrovskij A. L., Skuin B. L. Opyt uravnenija prostranstvennoj seti // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1979. Vyp.29. S. 20—24. 
3. Krasnorylov I. N., Plahov Ju.V. Osnovy kosmicheskoj geodezii. M., 1976. 
4. Metodicheskoe rukovodstvo po geodezicheskim rabotam na geodinamicheskih poligonah. M., 1984. 
5. Filippov A.E. Uslovnye uravnenija v seti prostranstvennoj trilateracii // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1969. Vyp. 9. S. 61—70.
6. Escobal P.R. Multibaseline: Aprecision ground geodetic measurement technique // J. Astroundut. Sci. 1978.V. 26. P. 235 – 256.