Investigation of the laboratory method for determining the elements of internal orientation of photo-theodolite chambers

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Apenko M. I., Dubovik. A. S. Prikladnaja optika. M., 1982.
  2. Glotov V. N., Koval' Ju. V. Ob opredelenii jelementov vnutrennego orientirovanija fototeodolitnyh kamer // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1988. Vyp. 47.
  3. Kalantarov E. I. Fotogrammetricheskoe instrumentovedenie. M., 1986.
  4. Orpatskij P. P. Detali i mehanizmy priborov (spravochnik). K., 1978.