The method of accounting level refraction by meteorological elements and equivalent heights

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Dzhuman B. M., Pavlіv P. V., Stashhishin I. I. Metod opredelenija nivelirnoj refrakcii. // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1979 Vyp. 30. S. 66—69.
  2. Izotov A. A., Pellinen L. P. Issledovanija zemnoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija // Tr. CNIIGAiK, 1955, Vyp. 102, S. 175.
  3. Stashhishin I. I. Razrabotka i issledovanie metodov ucheta nivelirnoj refrakcii v turbulentnoj atmosfere: Avtoreferat dis. ... kand. tehn. nauk. L'vov, 1983.