Processing of the results of high-precision angular measurements

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Gajdaev P. A. Matematicheskaja obrabotka geodezicheskih setej. M. 1977.
  2. Markuze Ju. I. Uravnivanie i ocenka tochnosti planovyh geodezichsekih setej. M., 1982.
  3. Jakovlev N. N. Vysshaja geodezija. M., 1989.