Creation of a geodetic construction mesh with linear serifs

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv polytechnic National University
3
Lviv Politecnic National University

1. Bronshtejn G.S. Stroitel'nye geodezicheskie setki. A/., 1984. 
2. Jekomasov A.P. Primenenie tochnogo svetodal'nomera dlja sozdanija geodezicheskoj stroitel'noj setki // Geodezija i kartografija. 1970. N 8. S.50-57.