Computer technology for determining the area of flooded lands according to a digital relief model

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1.Bojko A.V. Metody i sredstva avtomatizacii topograficheskoj s'emki. M.:Nedra 1980.
2. Burshtynska Kh.V. Tumska O.V. Doslidzhennia metodu Kraihinha pry pobudovi tsyfrovykh modelei reliefu. Dep N 2097. Uk-92,30.12.92.
3. Burshtynska Kh.V. Tumska O.V. Leliukh D.I. Doslidzhennia tochnosti tsyfrovoho modeliuvannia reliefu. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii “Osnovni napriamky rozvytku fotohrammetrii ta dystantsiinoho zonduvannia v Ukraini. Kyiv,1996.