Digital Image Processing Course Tutorial

1
Lviv Polytechnic National University
2
Ivan Franko National University of Lviv

1. R. Gonzales. Digital image processing. Second edition. 1987.
2. V. Ya. Yanchak. Rozrobka navchaiuchykh prohram z alhorytmichnoi movy v seredovyshchi DINA. Chetverta ukrainska naukovo-metodychna konferentsiia: “Vykorystannia personalnykh EOM u navchalnomu protsesi” , Lviv, 1996.