Digital stereophotogrammetric technology of three-dimensional mapping of premises

1
Glushkov Institute of Cybernetic of NAS of Ukraine
2
Glushkov Institute of Cybernetic of NAS of Ukraine

1. Bobir N.Ja., Lobanov A.N., Fedoruk G.D.- Fotogrammetrija.- M.: Nedra.- 1974.-472 s.
2. Gimel’farb G.L., Malov V.I., Gayda V.B., Grigorenko M.V., Mikhalevich B.O., Oleynik S.V. / Digital Photogrammetric Station “Delta” and Symmetric Intensity-Based Stereo // Proc. 13th Int. Conf. on Pattern Recognition, Vienna, Austria, August 25-30, 1996.- Vol. HI (Track C): Applications and Robotic Systems.- P. 979-983.
3. Gimel'farb G.L., Malov V.I., Gayda V.B., Grigorenko M.V., Mikhalevich B.O., Oleynik S.V., Computational Terrain Reconstruction from Stereo Images by Digital Photogrammetric Station “Delta” // Proc. 4th Int. Symp. on Space Science and Technology, Kiev, Ukraine, September 12-17, 1996.- P. 20-22.
4. Dubinovskij V.B,- Kalibrovka snimkov.- M.: Nedra.- 1982.- 224 s.
5. Lobanov A.N.-Ajerofototopografija,- M.: Nedra.- 1978.- 575 s.