Fractal spatial structure of geosystems of land use

1
Lesya Ukrainka Eastern European National University
2
Lesya Ukrainka East European National University
3
Volynskyi derzhavnyi universytet imeni Lesi Ukrainky
4
Lviv Polytechnic National University

1.Vasil'єv L.N., Kachalin A.B., Tjuflin A.S. Opredelenie prostranstvennoj struktury sel'skohozjajstvennyh geosistem po kosmicheskim snimkam.//Sb. Kosmicheskie metody izuchenija biosfery. –M.:Nauka, 1990.-S.98-111.
2.Vasil'ev L.N. Fraktal'nost' i samopodobie prirodnyh prostranstvennyh
struktur. //Izv.RAN. Ser.Geograf., 1992. -№5 -S. 25-35.
3 Mandelbrot V.V. The Fractal Geometry of Natur, Freeman. -N.4,1983. -P.468.
4 Feder E. Fraktaly.-M.:Mir, 1991-C.260.
5.Melnyk B.M., Voloshyn V.U. Do pytannia vyznachennia fraktalnoi rozmirnosti TsMR. //MaterialyXLI naukovoi konf. VDU, 1995. -S. 21.