To the issue of decoding aero-images in thematic mapping

1
Lesya Ukrainka Eastern European National University
2
Lesya Ukrainka East European National University
3
Volynskyi derzhavnyi universytet imeni Lesi Ukrainky
4
Lviv Polytechnic National University

1.Bondur V.G., Murynik A.B. Chislennyj sintez testovyh izobrazhenij prirodnyh obrazovanij s zadannymi prostranstvennymi spektrami // Materialy 14-oj Mezhdunarodnoj konferencii po kogerentnoj i nelinejnoj optike (KiNO’91). L. 1991 s.11- 12.
2.Ivanov V.I., Legostaev S.E. Avtomatizirovannoe rajonirovanie territorii pri tematicheskom kartografirovanii //Geodezija i kartografija. 1989. №10, s.46-50.
3.Nady G., Wagle S. Geographic Data Processing // ACM Comput. Surv. 1979, 11 №2 p. 139-182.