Quasi-geoid map of Ukraine

Authors:
1
Ukrainian National Forestry University

1. Brovar V.V., Magnickij V.A., Shimbarev V.P. Teorija figury Zemli. M.: Geodezizdat, 1961 - 277 s.
2. Rado T.V. Pulsatsiia Zemli i yii vyiavlennia heodezychnym monitorinhom. -Dep. v UkrDNTB 100894, N 2075. - 351 s.
3. Rado T.V. Problemy fizychnoi heodezii na pulsuiuchii Zemli / Zh. "Heodeziia, kartohrafiia ta aerofotoznimannia, N 57, 1996 s.
4. Rado T.V. Zakon synkhronnoi pulsatsii materii. - Dep.v UkrDNTB, 020496, N 842. - 12 s.
5. Rado T.V. Popravka etalonuvannia heometrychnoho niveliuvannia. Pryiniata zaiavka na vynakhid 160996, za N 96093569 v Derzhpatenti Ukrainy - 25