Simulation system for the reliability of renewable and non-renewable systems

1
Oles Honchar Dnipro National University
2
Oles Honchar Dnipro National University

1. Pristavka A.F., Rajko O.V., Kaminskaja S.A. Sistema avtomatizirovannoj obrabotki dannyh SPLINE 1/ Dnepropetr. un-t.- Dnepropetrovsk, 1994.-99s. Dep. v GNTB Ukrainy 13.12.94 N=2362 Uk94.
2. Pristavka A.F., Rajko O.V., Malahovskaja N.L. Vychislitel'nye shemy i programmnye sredstva imitacionnogo modelirovanija verojatnostnyh zadach,-Dnipropetrovsk: DDU, 1989.-76s.