Technology of monocular digital photogrammetry

1
Lviv Polytechnic National University
2
Ukrainian Industrial Telecommunications LLC, Lviv, Ukraine

1. Oleksandr Dorozhynskyi, Rostyslav Liskevych. Metod obrobky zobrazhen z vysokoiu rozdilnoiu zdatnistiu. Materialy 5-oi Mizhnarodnoi naukovo- praktychnoi konferentsii “Ukrainomovne prohramne zabezpechennia UkrSoft-95”, m. Lviv, 1995.
2. Dorozhynskyi O.L., Liskevych R.I. Tsyfrova fototrianhuliatsiia - novi pidkhody i tekhnolohii. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii
“Kompiuterni tekhnolohii drukarstva: alhorytmy, syhnaly, systemy “Drukotekhn- 96”, m. Lviv, 1996.
3. Dorozhynskyi O.L., Liskevych R.I. Metodyka vysokotochnoi obrobky monokuliarnykh vymiriv tsyfrovykh fotoznimkiv. Materialy Mizhnarodnoi naukovo- tekhnichnoi konferentsii “Kompiuterni tekhnolohii drukarstva: alhorytmy, syhnaly, systemy “Drukotekhn-96”, m. Lviv, 1996.